De historie

Vanaf begin negentiger jaren gingen schoolverenigingen fuseren. Er werden directie-d.b.’s gevormd en (in een later stadium) werden er algemeen directeuren benoemd. De algemeen directeuren van de grotere verenigingen zochten elkaar op om kennis en ervaring met elkaar te delen. Eind negentiger jaren werd de groep te groot en werd besloten verder te gaan in de netwerken ‘onderwijs en identiteit’, ‘financiën’ en ‘personeel’. De laatste 2 netwerken zijn ondertussen samengevoegd in het netwerk ‘middelen’.
De voorzitters van de netwerken werden steeds vaker gevraagd het bijzonder onderwijs te vertegenwoordigen; bovendien telt de macht van het getal. Formeel hadden de voorzitters geen bevoegdheden, want de netwerken hadden geen formele structuur met b.v. statuten en een huishoudelijk reglement. Besloten werd de samenwerking te formaliseren, zodat duidelijk werd ‘wie waar’ verantwoordelijk voor was.
Samenwerking is belangrijk, maar verenigingen willen hun zelfstandigheid bewaren. Om dit te benadrukken is gekozen voor het vormen van een coöperatie. De autonomie van de verenigingen wordt niet aangetast en de rechten en plichten zijn duidelijk omschreven. De uitvoerenden hebben een verantwoordingsplicht naar de leden.

Waarom is samenwerking wenselijk?

 • Belangenbehartiging. Op welke terreinen?
 • Arbeidsvoorwaarden (b.v. P.O.-Raad)
 • Plattelandsproblematiek (b.v. kleine scholen)
 • Provincie (Boppeslach)
 • Passend onderwijs
 • Elkaar ondersteunen (b.v. informatieuitwisseling d.m.v. netwerken)
 • Versterking van onze positie. Andere denominaties/instellingen gaan zich steeds meer organiseren. De grootte telt!
 • Vertegenwoordiging: instanties/pers weten bij wie ze moeten zijn. De vertegenwoordiging naar buiten toe is duidelijk. Er hoeft niet steeds gezocht te worden naar vrijwilligers, die een bepaalde taak op zich willen nemen. Externe instanties krijgen steeds te maken met dezelfde personen.
 • Gezamenlijke inkoop

De organisatie

De ledenvergadering: besluitvorming
Het hoogste orgaan van de coöperatie is de ledenvergadering. Besluitvorming vindt daar plaats. Alle deelnemende besturen zijn hierin vertegenwoordigd. Besluitvorming is als volgt geregeld:
a. bij besluiten, die niet het directe functioneren van een vereniging betreffen, wordt besloten met meerderheid van stemmen.
b. bij onderwerpen, die betrekking hebben op het functioneren van individuele verenigingen, is elke vereniging gerechtigd al of niet mee te doen. Elke vereniging geeft al of niet een mandaat af.
Opmerking: er zal een grijs gebied overblijven tussen a en b. Richtlijn is, dat een overeenkomst met derden altijd door de individuele verenigingen dient te worden ondertekend. Alleen een besluitvormende vergadering kan unaniem een mandaat verlenen aan het bestuur om een overeenkomst te ondertekenen.

Het bestuur

Het bestuur bestaat minimaal uit 3 leden. Twee leden (de voorzitter en de secretaris/penningmeester) krijgen 2u. per week vergoed voor hun werkzaamheden. De overige bestuursleden besturen op hoofdlijnen en dienen als sparringpartners voor de voorzitter en de secretaris/penningmeester.


Taken van het bestuur:

 • leiding geven aan een netwerk
 • onderhouden van externe contacten
 • vertegenwoordiging
 • belangenbehartiging
 • adviseren deelnemende verenigingen