Netwerk

De huidige netwerken hebben als belangrijkste functie het onderling uitwisseling van informatie.
In de netwerken wisselen de deelnemende verenigingen informatie uit. In de netwerken worden geen besluiten genomen; gastleden zijn welkom. Naast de informatieuitwisseling worden in de netwerken voorstellen voorbereid ter besluitvorming in de ledenvergadering; ook is het netwerk bedoeld als een resonansgroep voor het bestuur.

Op dit moment functioneert er één netwerk binnen de coöperatie. Alle relevante thema's komen daar ter tafel.

Bij agenda staan de vergaderdata genoemd.